Μπορεί η απόσταση συνημιτόνου να είναι μεγαλύτερη από 1;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απαντούν κατά καιρούς οι ειδικοί μας. Τώρα, έχουμε την πλήρη λεπτομερή εξήγηση και απάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται!

Ερώτηση από: Καθ. Kathryn Lueilwitz
Βαθμολογία: 4,8/5(19 ψήφοι)

απόσταση. Το συνημίτονο είναι μεγαλύτερο από 1!

Μπορεί η ομοιότητα συνημιτόνου να είναι μεγαλύτερη από 1;

Στην περίπτωση ανάκτησης πληροφοριών, η ομοιότητα των συνημιτόνων δύο εγγράφων θα κυμαίνονται από 0 έως 1 , αφού ο όρος συχνότητες δεν μπορεί να είναι αρνητικός. Αυτό ισχύει όταν χρησιμοποιείτε βάρη tf–idf. Η γωνία μεταξύ δύο διανυσμάτων συχνότητας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 90°.

Ποιο είναι το εύρος της απόστασης συνημιτόνου;

Αφού το συνημίτονο ποικίλλει μεταξύ -1 και 1 , το αποτέλεσμα του pdist2(...'cosine') κυμαίνεται μεταξύ 0 και 2. Εάν θέλετε το συνημίτονο, χρησιμοποιήστε 1-pdist2(matrix1,matrix2,'cosine') .Πώς ερμηνεύετε την συνημιτονική απόσταση;

Μια τιμή συνημίτονου 0 σημαίνει ότι τα δύο διανύσματα βρίσκονται σε 90 μοίρες μεταξύ τους (ορθογώνια) και δεν έχουν αντιστοιχία. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή του συνημιτόνου στο 1, τόσο μικρότερη είναι η γωνία και τόσο μεγαλύτερη είναι η αντιστοίχιση μεταξύ των διανυσμάτων.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο συνημίτονο;

Η μέγιστη τιμή του cos θ είναι 1 όταν θ = 0˚, 360˚ . Η ελάχιστη τιμή του cos θ είναι –1 όταν θ = 180 ˚. Άρα, το εύρος τιμών του cos θ είναι – 1 ≤ cos θ ≤ 1.

Ομοιότητα συνημιτονίου και Απόσταση συνημιτονίου

Βρέθηκαν 28 σχετικές ερωτήσεις

Τι είναι μια καλή βαθμολογία ομοιότητας συνημιτόνου;

Δεδομένου του ορισμού που αναφέρατε (0=καμία ομοιότητα, 1=πανομοιότυπο), μια ομοιότητα πάνω από 0,5 μπορεί να είναι μια καλή αφετηρία.

Πού ισούται το Cos;

Πάντα, πάντα, το ημίτονο μιας γωνίας είναι ίσο με την αντίθετη πλευρά διαιρούμενο με την υποτείνουσα (opp/hyp στο διάγραμμα). Το συνημίτονο είναι ίσο με η διπλανή πλευρά διαιρούμενη με την υποτείνουσα (προσαρμογή/υπ).

Ποιος είναι ο τύπος της απόστασης συνημιτόνου;

Ομοιότητα συνημιτόνου είναι το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ δύο διανυσμάτων ν-διάστατων σε έναν ν-διάστατο χώρο. Είναι το τελείες γινόμενο των δύο διανυσμάτων διαιρούμενο με το γινόμενο των μηκών των δύο διανυσμάτων (ή μεγέθη).

Είναι καλή η υψηλή ομοιότητα συνημιτόνου;

Η ομοιότητα του συνημιτόνου είναι πλεονεκτική γιατί ακόμα κι αν τα δύο παρόμοια έγγραφα απέχουν πολύ από την Ευκλείδεια απόσταση λόγω του μεγέθους (όπως, η λέξη «κρίκετ» εμφανίστηκε 50 φορές σε ένα έγγραφο και 10 φορές σε άλλο) θα μπορούσαν να έχουν μικρότερη γωνία μεταξύ τους. Όσο μικρότερη η γωνία, μεγαλύτερη η ομοιότητα.


Πώς υπολογίζετε την ανώτατη απόσταση;

Τελική απόσταση

Ας χρησιμοποιήσουμε τα ίδια δύο αντικείμενα, Χ1= (1, 2) και xδύο= (3, 5), όπως στο Σχήμα 2.23. Το δεύτερο χαρακτηριστικό δίνει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τιμών για τα αντικείμενα, η οποία είναι 5 − 2 = 3. Αυτή είναι η ανώτατη απόσταση μεταξύ των δύο αντικειμένων.

Γιατί η απόσταση συνημιτόνου βρίσκεται πάντα στην περιοχή μεταξύ 0 και 1;

Από τη Wikipedia: Στην περίπτωση ανάκτησης πληροφοριών, η ομοιότητα των συνημιτόνων δύο εγγράφων θα κυμαίνεται από 0 έως 1, καθώς ο όρος συχνότητες (χρησιμοποιώντας βάρη tf–idf) δεν μπορεί να είναι αρνητικό . Η γωνία μεταξύ δύο διανυσμάτων συχνότητας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 90°.

Πώς υπολογίζετε την ομοιότητα;

Για να υπολογίσετε την ομοιότητα μεταξύ δύο παραδειγμάτων, χρειάζεστε για να συνδυάσετε όλα τα δεδομένα χαρακτηριστικών για αυτά τα δύο παραδείγματα σε μια ενιαία αριθμητική τιμή . Για παράδειγμα, σκεφτείτε ένα σύνολο δεδομένων παπουτσιών με ένα μόνο χαρακτηριστικό: μέγεθος παπουτσιού. Μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε πόσο μοιάζουν δύο παπούτσια υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ των μεγεθών τους.

Γιατί η απόσταση συνημιτόνου είναι μέτρο απόστασης;

Η ομοιότητα συνημιτονίου χρησιμοποιείται γενικά ως μέτρηση για μέτρηση της απόστασης όταν το μέγεθος των διανυσμάτων δεν έχει σημασία . Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν εργάζεστε με δεδομένα κειμένου που αντιπροσωπεύονται από πλήθος λέξεων. ... Τα δεδομένα κειμένου είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πότε χρησιμοποιείται αυτή η μέτρηση.


Ποιο είναι το άλλο όνομα του πίνακα ανομοιότητας;

Ο πίνακας ανομοιότητας (ονομάζεται επίσης πίνακας απόστασης ) περιγράφει τη διάκριση ανά ζεύγη μεταξύ M αντικειμένων. Είναι ένας τετραγωνικός συμμετρικός πίνακας MxM με το (ij)ο στοιχείο ίσο με την τιμή ενός επιλεγμένου μέτρου διάκρισης μεταξύ του (i)ου και του (j)ου αντικειμένου.

Τι σημαίνει η μηδενική τιμή στην ομοιότητα συνημιτόνου;

Σε αυτή την περίπτωση, η ομοιότητα του συνημιτόνου θα έχει τιμή 0. αυτό σημαίνει ότι τα δύο διανύσματα είναι ορθογώνια ή κάθετα μεταξύ τους . Καθώς η μέτρηση της ομοιότητας του συνημιτόνου πλησιάζει το 1, τότε η γωνία μεταξύ των δύο διανυσμάτων Α και Β είναι μικρότερη.

Ποιο είναι το εύρος του μέτρου ομοιότητας;

Γενικά, η ομοιότητα μετριέται στο εύρος 0 έως 1 [0,1] . Στον κόσμο της μηχανικής μάθησης, αυτή η βαθμολογία στην περιοχή [0, 1] ονομάζεται βαθμολογία ομοιότητας.

Πώς βρίσκετε την υψηλότερη ομοιότητα συνημιτόνου;

Ο τύπος για τον υπολογισμό της ομοιότητας συνημιτόνου είναι : Cos(x, y) = x . y / ||x|| * ||και|| Χ .

  1. Η ομοιότητα συνημιτόνου μεταξύ δύο διανυσμάτων μετράται σε «θ».
  2. Αν θ = 0°, τα διανύσματα 'x' και 'y' επικαλύπτονται, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι παρόμοια.
  3. Αν θ = 90°, τα διανύσματα 'x' και 'y' είναι ανόμοια.


Πώς υλοποιείτε την ομοιότητα συνημιτόνου;

Η ομοιότητα συνημιτόνου είναι ένα μέτρο ομοιότητας μεταξύ δύο μη μηδενικών διανυσμάτων ενός εσωτερικού γινομενικού χώρου που μετρά το συνημίτονο της μεταξύ τους γωνίας. Ομοιότητα = (Α.Β) / (||Α||. ||Β||) όπου τα Α και Β είναι διανύσματα.

Πώς βρίσκετε την ομοιότητα συνημιτόνου στο R;

Ας δημιουργήσουμε δύο διανύσματα x και y και ας αντιστοιχίσουμε μερικοί αξίες για αυτούς. Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, η ομοιότητα συνημιτόνου μεταξύ του x και του y είναι 0,9624844. Ας δημιουργήσουμε διανύσματα x, y και z και ας δημιουργήσουμε έναν πίνακα.

Τι είναι ο αλγόριθμος συνημιτόνου;

Ο αλγόριθμος συνημιτονοειδούς (SCA) είναι έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης βάσει πληθυσμού εισήχθη από τον Mirjalili το 2016 για την επίλυση πολλών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Το SCA δημιουργεί διάφορες αρχικές τυχαίες λύσεις και τους ζητά να στραφούν προς την καλύτερη λύση χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται σε συναρτήσεις ημιτονοειδούς και συνημιτονοειδούς.

Πώς βρίσκετε την απόσταση συνημιτόνου στην Python;

Χρησιμοποίησε το scipy. χωρική. απόσταση. cosine() για τον υπολογισμό της απόστασης συνημιτόνου

  1. διάνυσμα1 = [1, 2, 3]
  2. διάνυσμα2 = [3, 2, 1]
  3. συνημίτονο_ομοιότητα = 1 - χωρική. απόσταση. συνημίτονο(διάνυσμα1, διάνυσμα2)


Με τι ισούται το COS 1;

Το συνημίτονο της γωνίας θ είναι: cos(θ) = Παρακείμενος / Υπότενουσα. Και το αντίστροφο συνημίτονο είναι : cos- 1(Παράκειται / Υπότενουσα) = θ

Με τι ισούται το COS;

Ορισμός συνημιτόνου

Ως συνημίτονο μιας γωνίας ορίζεται το ημίτονο της συμπληρωματικής γωνίας. Η συμπληρωματική γωνία ισούται με τη δεδομένη γωνία που αφαιρείται από μια ορθή γωνία, 90°. ... cos θ = αμαρτία (90° – θ). Γραπτή με όρους μέτρησης ακτίνων, αυτή η ταυτότητα γίνεται. cos θ = sin (π/2 – θ) .

Τι είναι το COS ενός αριθμού;

Η συνημίτονο, μαζί με το ημίτονο και την εφαπτομένη, είναι μία από τις τρεις πιο κοινές τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το συνημίτονο μιας γωνίας είναι το μήκος της διπλανής πλευράς (Α) διαιρούμενο με το μήκος της υποτείνουσας (Η) . Σε έναν τύπο, γράφεται απλώς ως «cos».

Τι σημαίνει αρνητική ομοιότητα συνημιτόνου;

Η ομοιότητα του συνημιτονίου είναι σαν ένα εσωτερικό γινόμενο. Εάν η γωνία μεταξύ δύο διανυσμάτων είναι μεγαλύτερη από 90 μοίρες, η τιμή είναι αρνητική, και αυτό σημαίνει ότι δύο πρόσωπα (χαρακτηριστικά) διακρίνονται σαφώς .